‌ ‌‌‌اصـول‌ کلیدی مدیریت وب سایت‌ها

مدیریت وب سایت
مدیریت وب سایت

وب‌ سایت‌ را باید به صـورت روزانـه مـدیریت کرد.کاری که‌ در این زمینه باید انجام شود،به‌ حجم وب سایت و میزان‌ اطلاعات جدیدی کـه منتشر می‌کند،بستگی دارد.البته،حتی‌‌ وب سایت‌های کوچک را‌ نیز‌ باید هر روز بررسی کرد تـا تصمین‌ شود که هـمه چـیز سر جای خودش قرار دارد.این نکات را در ذهن داشته باشید:

وب سایت‌هاها ابزاری برای ارتباط هستند و باید توسط‌ کسانی‌ اداره شوند که محتوای آنها را به خوبی درک می‌کنند؛

امنیت،یک نگرانی فزاینده در اینترنت است؛هـر سایتی باید دارای یک سیاست امنیتی جامع باشد؛

تأمین منابع مالی از‌ بیرون‌ می‌تواند کارآیی خوبی برای‌ وب سایت‌ها داشته باشد،اما باید با احتیاط به سراغ آن رفت؛

عکس العمل بازدیدکنندگان باید همیشه بـررسی شـود،زیرا این توجه به رفع نیازهای آنان‌ کمک‌ می‌کند.

پرسش‌های تحقیق‌ 1.چرا وب سایت باید یک سردبیر داشته باشد؟

سردبیران درک خوبی از محتوا و اطلاعات دارند و اطلاعات‌ همه چیز وب سایت است.موفقیت وب سایت ربـطی بـه مسائل‌‌ فنی‌ ندارد،هر چند که آنها هم مهم هستند.توانایی یافتن سریع‌ اطلاعات خوبی،وب سایت را برای بازدیدکنندگان جذاب‌ می‌کند.به همین دلیل،فردی مورد نیاز است که سـازمان‌ را‌ کـاملا‌ بشناسد و بتواند اطلاعات خوبی را‌ پیرامون‌ فعالیت‌های‌ آن منتشر کند.

2.آیا وب سایت‌ها،خطرات امنیتی دارند؟

بله.وب سایت‌ها می‌توانند دری را به روی شبکهء رایانه‌ای‌ (به تصویر صفحه‌ مراجعه‌ شود‌) شما باز کنند.در نتیجه نیازمند اقـدامات امـنیتی‌ هـستند‌.هکرها تهدیدی مهم علیه ایـنترنت هـستند،پس اگـر وب سایت شما از امنیت کامل برخوردار نباشد،عواقب آن می‌تاند‌ به‌ شدت‌ برای‌ شما خطرناک باشد.

3.چرا توجه به عکس العمل بازدیدکنندگان‌ درمـدیریت‌ وب سـایت مـهم است؟

وب سایت‌ها به نوعی نمایانگر رفتار بازدیدکنندگان خود هـستند و بـه همین دلیل عکس العمل‌ آنها‌ مهم‌ است.بدین ترتیب، شما می‌توانید بفهمید که آنها در چه حوزه‌هایی‌ مشکل‌ دارند و یـا دوسـت دارنـد شاهد چه پیشرفت‌هایی باشند.وب سایت باید همیشه در حال تکامل بـاشد‌،پس‌ سعی‌ کنید عمل شما طوری‌ باشد که صمیمیت بیشتری را برای مشتریان ایجاد‌ نماید‌.

وب‌ سایت‌ها به نـوعی نـمایانگر رفـتار بازدیدکنندگان خود هستند و به همین دلیل‌ عکس العمل آنها‌ مهم‌ اسـت‌.بـدین ترتیب،شما می‌توانید بفهمید که آنها در چه حوزه‌هایی مشکل‌ دارند و یا دوست‌ دارند‌ شاهد چه پیـشرفت‌هایی‌ بـاشند.وب سـایت باید همیشه در حال تکامل باشد، پس‌ سعی‌ کنید‌ عمل شما طوری بـاشد کـه صـمیمیت‌ بیشتری را برای مشتریان ایجاد نماید.

آیا تأمین‌ نیازها‌ از بیرون خطرناک نیست؟

میزبانی وب سایت کاری مـهم بـا مـاهیت کسب و کار است‌. هرچند‌ امروزه‌ تعداد خدامات دهندگان وب سایت افزایش‌ چشم‌گیری داشته است امـا بـاید در زمینهء تأمین نیازها‌ از‌ وب سایت‌ها و اینترنت،مراقبت بیشتری به خرج داد.باید مطمئن‌ شوید کـه‌ بـا‌ یـک‌ منبع یا فروشندهء معتبر کار می‌کنید و آنها همیشه‌ خدمات کیفی مناسبی را به شما ارایـه‌ مـی‌دهند‌.

ساخت‌ یک وب سایت‌ 1.میزبانی وب سایت

میزبانی وب سایت یعنی اینکه خودتان‌ را‌ از طریق اینترنت‌ مـعرفی کـنید تـا دیگران بتوانند با شما آشنا شوند.برای این کار دو‌ روش‌ اصلی وجود دارد:میزبانی درونی و مـیزبانی بـیرونی. میربانی درونی اغلب دربرگیرندهء شبکه‌های‌ درون‌ سازمانی یا اینترنت است،زیرا بـخش اعـظم‌ دسـتیابی‌ به‌ اینترنت به افراد داخل سازمان مربوط است‌.البته‌ باید امکانات کافی را فراهم‌ کنید،تـا کـارکنان از خـانه و حتی از داخل‌ اطاق‌ هتل،به راحتی و به سرعت‌،مطالب‌ مورد نیاز‌ خـود‌ را‌ مـنتقل کنند. برای معروف‌ترین وب سایت‌ها‌،این‌ کار را یک شرکت ثالث‌ به نام‌”شرکت میزبان‌”انجام می‌دهد.چـنین‌ شـرکت‌هایی‌ از عهدهء حل پیچیدگی‌های موجود در‌ وب سایتی که میزبانی‌ آن‌ را بر عهده دارند بـرمی‌آیند‌ و خـدماتی‌ عالی و ارزشمند را ارایه‌ می‌کنند.وقتی شرکت مـیزبان را انـتخاب مـی‌کنید،موارد زیر‌ را‌ در نظر بگیرید:

آیا به‌ یـک‌ نـام‌ اصلی نیازمند هستم؟

هر‌ ماه‌،انتظار چه تعداد بازدیدکننده‌ را‌ دارم؟

به چه اندازه سرعت و فـضا نـیاز دارم؟

آیا به امکانات تجارت الکـترونیکی نـیاز دارم؟

آیا نـیازمند‌ خـدمات‌ ویـژهء برنامه‌ریزی مانند CGI هستم؟

چگونه می‌خواهم‌ با‌ پسـت الکـترونیک‌ خود‌ کار‌ کنم؟

چه نوع خدمات پشتیبانی‌ را نیاز دارم؟

تعیین قیمت‌ها و شیوهء پرداخت‌ها بـه چـه صورتی است؟

تأمین نیاز فعالیت‌های وب سایت از‌ بـیرون‌

میزبانی بیرونی نخستین گـام در تـأمین‌ نیازهای‌ وب‌ سایت‌ از‌ خارج اسـت.ادارهـء‌ یک‌ وب سایت بزرگ،یک کار فنی پیچیده‌ است.مزیت تأمین منابع از بیرون آن اسـت کـه‌ به‌ شما‌ اجازه‌ می‌دهد بـر کـسب و کـار محوری خود‌ تـمرکز‌ کـنید‌.در‌ عین‌ حال‌‌ به دلیـل انـعطاف‌پذیری بالایی که دارد،نیاز شما به استخدام افراد فنی را مرتفع می‌سازد.موضوعات زیر را به خـاطر داشـته باشید:

تأمین نیازهای وب سایت‌ها از‌ بیرون هـنوز صـنعتی جدید اسـت و احـتمال شـکست در آن بالا است.شرکتی مـعتبر و قوی‌ از نظر مالی را برای این منظور انتخاب کنید.

تدوین استراتژی مناسب برای تأمین نیازها از‌ بـیرون‌،مـهم‌ است.توجه داشته باشید که ایـن کـار،فـعالیتی جـدی اسـت که اگر غـلط انـجام شود،نتایجی جدی به دنبال خواهد داشت.

انتخاب یک فروشندهء معتبر زمان بر است‌.

باید‌ قـراردادی جـامع تـنظیم شود.مطمئن باشید کسی که قرارداد نـمی‌بندد،نـمی‌تواند کـارش را درسـت انـجام دهـد.

برای مدیریت روزانهء تأمین منابع از بیرون‌،باید‌ شاخص‌ها و طرح‌های مناسبی را تعیین‌ کرد‌.

تأمین‌کنندهء منابع شما باید قوی‌ترین شیوه‌های امنیتی را به‌ کار بگیرد.

تأمین‌کنندهء منابع شما باید در زمـینهء ارایهء خدمات کیفی،سابقهء خوبی داشته باشد‌.

تأمین‌ نیازها از بیرون،یک‌ استراتژی‌ بلند مدت استفاده از فن‌آوری نیست.بنابراین همچنان به کارکنان فنی و با تجربه متاج‌ هستید،تا سیاسی قوی را بـرای اسـتفاده از فن‌آوری‌های مورد نیاز در آینده تدوین کنید.

مدیریت‌ روزانهء‌ وب سایت

وب سایت‌ها مرتبا در حال تکامل هستند،و نیازمند نگهداری‌ دایمی.سطح نگهداری به حجم وب سایت و فعالیت‌های آن‌ بستگی دارد.برای نگهداری حرفه‌ای یـک وب سـایت:

باید عملکرد‌ وب‌ سایت مرتبا‌ تحت نظارت قرار بگیرد.صفحهء اصلی و دیگر صفحات مهم باید هر روز بررسی شوند،تا هر گونه‌‌ مشکل فـنی بـه سرعت مشخص و حل شود.

مـحتوا و اطـلاعات جدید باید‌ به‌ طور‌ منظم منتشر شوند. اطلاعات قدیمی هم باید حذف شوند.اطلاعات منسوخ و قدیمی‌ تأثیر بسیار بدی بر مخاطب ‌‌دارند‌.

همهء ارتـباطها،فـرم‌ها و عناصر برنامه‌ریزی باید بـه طـور منظم‌ اینترنت یک شبکه است‌ و شبکه‌ها‌ طبق‌ تعریفشان، فضایی باز و آزاد هستند.وقتی به موضوع امنیت‌ اینترنت می‌پردازید،توجه داشته باشید که‌:اگر یک سیاست مدون امنیت اینترنتی نداشته باشید، بـه هـیچ وجه نمی‌توانید امنیت‌ وب سایت خود را‌ تضمین‌ کنید.

بررسی شوند.

استانداردهای تدوین‌شده در طراحی وب سایت،باید تحت‌ نظارت قرار بگیرند.

باید شرایط لازم برای دریافت نظرات بازدیدکنندگان فراهم‌ شود.این قسمت هم بـاید بـه طور مـنظم بررسی‌ شود.

باید بر قابلیت دسترسی آسان به وب سایت نظارت شود.

امنیت وب سایت باید تحت نظارت و مـراقبت باشد.

مدیریت امنیت اینترنتی

اینترنت یک شبکه است و شبکه‌ها طبق تـعریفشان،فـضایی بـاز‌ و آزاد‌ هستند.وقتی به موضوع امنیت اینترنت می‌پردازید،توجه‌ داشته باشید که:اگر یک سیاست مدون امنیت ایـنترنتی ‌ ‌نـداشته‌ باشید،به هیچ وجه نمی‌توانید امنیت وب سایت خود را تضمین‌ کنید‌.شما‌ باید:

هـمیشه هـوشیار بـاشید.هیچ یک از سیستم‌های امنیتی،کامل‌ نیست.تهدیدهای امنیتی مرتبا تغییر می‌کنند،لذا باید بر وضعیت‌ مـوجود نظارت داشته باشید.

توانمندی‌های نرم‌افزاری وتخصص انسانی را‌ با‌ هم تلفیق‌ کنید.بهترین نـرم‌افزار امنیتی در جهان هم نـیازمند تـجربه و مهارت انسانی است.این مسئله در مورد سیستم‌های بزرگ‌تر اهمیت‌ بیشتری پیدا می‌کند.

امنیت باید هم داخلی باشد‌ و هم‌ خارجی‌.بسیاری از تهدیدهای سازمانی ریشه‌ در‌ داخل‌ سازمان دارد.

وب سایتی ساده داشته باشید.نرم‌افزارهای کـمتر و گزینه‌های‌ محدودتر به معنای فرصت کمتر برای ورود هکرها و یافتن‌ ضعف‌های وب‌ سایت‌ شما‌ است.

به شکلی مؤثر با ویروس‌های رایانه‌ای مقابله‌ کنید‌.

ویروس‌های رایانه‌ای،تهدیدی دایمی و فزاینده در اینترنت‌ هستند و هر سـاله مـیلیاردها دلار به سازمان‌ها ضرر می‌زنند.آنها هر روز‌ پیچیده‌تر‌ می‌شوند‌ و به سرعت نیز با ویروس‌های جدید جایگزین می‌شوند.بهترین رویکرد‌ برای مقابله با ویروس‌های‌ رایانه‌ای،پیشگیری است.برای مبارزه با ویروس‌های رایـانه‌ای: آخـرین نسخهء نرم‌افزارهای ضد ویروس را‌ نصب‌ کنید‌ و آنها را به روز نگاه دارید.

به کمک نرم‌افزارهای ضد ویروس‌ خود‌،مرتبا بر سیستم رایانهء خود نظارت کنید.

آخرین نسخه‌های نرم‌افزاری را برای رایانهء خـود پیـدا کنید‌. اگر‌ آنها‌ را نیابید،احتمالا نرم‌افزار ضد ویروس شما نخواهد توانست از سیستم شما‌ مراقبت‌ نماید‌.

با یک خبرنامهء الکترونیکی،که از طریق پست الکترونیکی‌ برای شما ارسال می‌شود،مشترک‌ شـوید‌؛تـا‌ از آخـرین اخبار مربوط به نرم‌افزارهای ضـد ویـروس آگـاه شوید.

ایمیل‌های مشکوک را سریعا‌ خذف‌ کنید.

هر چیزی را از اینترنت به سیستم خود منتقل نکنید،مگر اینکه‌‌ از‌ یک‌ وب سایت بسیار معتبر بـاشد.

بـه طـور منظم داده‌های خود را پشتیبانی کنید.

همیشه‌ هوشیار‌ بـاشید.

مـدیریت پیام‌های الکترونیکی

جدی نگرفتن ایمیل‌ها دو نتیجهء مهم به دنبال دارد‌.نخست‌، بسیاری‌ از این پیام‌ها که ارزش بالای یک ابزار اثربخش ارتـباطی‌ را دارنـد،ارزش خـود را‌ از‌ دست می‌دهند.دوم،بسیاری از سازمان‌ها در پاسخ دادن به درخواست‌های الکترونیکی‌ از‌ طریق‌‌ ایـمیل ضعیف عمل می‌کنند.پاسخ نگفتن سریع به یک ایمیل‌ مانند آن است که به‌ تلفن‌ پاسخ‌ داده نشود.باید بـرای پاسـخ دادنـ‌ به ایمیل‌ها،سیاستی مناسب همراه با‌ آموزش‌های‌ لازم در نظر گرفته شود.

اشـتباهات رایـج‌ محتوا و اطلاعات منسوخ

وب سایتی که با اطلاعات تازه‌ روز‌ آمد نشود،یا حاوی‌ اطلاعاتی نامتناسب باشد،چـهرهء سـازمان را غـیر حرفه‌ای‌ می‌کند‌.

ارتباطات منقطع و دیگر مشکلات مشابه

در بسیاری‌ از‌ وب‌ سایت‌ها،قالبیت دسـترسی بـه هـمهء بخش‌ها بررسی‌ نمی‌شود‌.البته این گونه ارتباطات منقطع،به امری رایج‌ در وب سایت‌ها تبدیل‌شده اسـت‌.

رویـکردهای‌ امـنیتی ضعیف

بساری از سازمان‌ها‌ نمی‌توانند‌ که وب‌ سایت‌ آنها‌ با چه‌ تهدیدهای امنیتی شدیدی مـواجه‌ اسـت‌.به طور کلی،امنیت در اینترنت ضعیف است و نتیجهء آن هم سرعت‌ بسیار‌ بالای انـتشار ویـروس‌ها در سـیستم‌های رایانه‌ای‌ و توالی قطع یا کندی‌ شبکه‌‌ است.

بی‌جواب گذاشتن پیام‌های الکترونیکی‌

تحقیقات‌ حکایت از آن دارنـد کـه سازمان‌ها در پاسخ دادن به‌ افرادی که از‌ طریق‌ وب سایت با آنها تماس‌ گرفته‌اند‌،ضعیف‌‌ عـمل مـی‌کنند.ایـن‌ امر‌ تأثیر بدی بر مشتریان‌ بالقوه‌ دارد.

برای اطلاعات بیشتر وب سایت‌ها:

-این وب سایت به شرکتی بـه هـمین نام‌ تعلق‌ دارد.

www.directory.google.com www‌.builder‌.com -این‌ وب‌ سایت‌ در موتور جستجوی گوگل‌،در زمینهء مدیریت فعال اسـت و شـما را بـا دیگر وب سایت‌های‌ مدیریتی مرتبط می‌سازد.

“تعلل‌ کردن‌ و طفره رفتن متعلق به دیروز بود‌.”دان‌ مـارکوس‌‌1

“تـنها‌ چـیزی‌ که تجربه به‌ ما‌ می‌آموزد،این است که تجربه هیچ چیزی بـه مـا نمی‌آموزد.”